CZE


Stavební činnost

Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou

2022

Název stavby: Chodník v lokalitě Na Cikánce, Kralupy nad Vltavou

Typ stavby: Dopravní stavba – výstavba nového chodníku a výstavba nového veřejného osvětlení

Lokalita: Město Kralupy nad Vltavou

Finanční objem stavby: 2,570 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 08/2022 – 11/2022

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

 

Charakteristika stavby: Výstavba chodníku ze zámkové dlažby – 330 m2. Výstavba veřejného osvětlení.

Komunikace a dešťová kanalizace Za Brankou, Hýskov

2021/2022

Název stavby: Komunikace a dešťová kanalizace Za Brankou, Hýskov

Typ stavby: Novostavba dešťové kanalizace a  provedení nové komunikace

Lokalita: Obec Hýskov

Finanční objem stavby: 12,412 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 12/2021 – 06/2022

Objednatel: Obec Hýskov

 

Charakteristika stavby: Novostavba gravitační kanalizace včetně přípojek k uličním vpustem, profilu DN 300 v hodnotě – 5,466 mil Kč. Provedení komunikace včetně veškerých podkladních vrstev. V hodnotě – 6,946 mil Kč.

Křivoklát – kanalizace

2021/2022

Akce: Křivoklát – kanalizace

Typ stavby: Liniová stavba, výstavba nového kanalizačního řadu včetně přípojek

Lokalita: Městys Křivoklát

Finanční objem stavby: 38,495.mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 11/2021 – 11/2022

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

 

Charakteristika stavby: Výstavba kanalizace v celkové délce 7 531 m v intravilánu obce. Vybudování 271 ks domovních kanalizačních přípojek. Součástí stavby byla i obnova povrchů komunikací a chodníků.

Komunikace 2022 – komunikace - realizace

2022

Název stavby: Komunikace 2022 – komunikace – realizace

Typ stavby: Stavební páce – oprava komunikací, ulice Ke Školce, Kloučkova, Ke Škole

Lokalita: Obec Dolany nad Vltavou

Finanční objem stavby: 2,876 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 09/2022 – 10/2022

Objednatel: Obec Dolany nad Vltavou

 

Charakteristika stavby: Odstranění stávajících konstrukcí vozovek. Realizace nových konstrukcí vozovek v rozsahu cca 2000 m2. Výšková úprava stávajících povrchových znaků.

ČOV Hostivice – přeložka odtoku z RN

2022

Název stavby: ČOV Hostivice – přeložka odtoku z RN

Typ stavby: Přeložka a zkapacitnění havarijního odtoku z RN, vybudování nového měrného objektu

Lokalita: Město Hostivice

Finanční objem stavby: 2,675 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 4/2022 – 07/2022

Objednatel: Město Hostivice

 

Charakteristika stavby: Vybudování nového odtoku z RN v profilu DN500, vybudování nového měrného objektu, úpravy na RN, demolice původního měrného objektu a odstranění původního potrubí.

Janov - prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace na parc. 1762, 592/2,655/82 a 1763/1

2022

Název stavby: Janov – prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace na parc. 1762, 592/2,655/82 a 1763/1

Typ stavby: Liniová stavba, výstavba nového kanalizačního řadu a výstavba vodovodního řadu

Lokalita: Obec Janov

Finanční objem stavby: 1,391 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 06/2022 – 07/2022

Objednatel: Obec Janov

 

Charakteristika stavby: Prodloužení dešťové kanalizace z profilu DN300, trub betonových o celkové délce – 158 m. Prodloužení vodovodu o celkové délce 252,5 m z potrubí PE100 RC3 d 90×5,34 mm.

Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště

2021/2022

Název stavby: Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště

Typ stavby: Demolice budov a zpevněných ploch, likvidace odpadu

Lokalita: Hradiště, okr. Benešov

Finanční objem stavby:  3,543 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 12/2021 – 02/2022

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

 

Charakteristika stavby: Provedení demolice stávajících budov vč. odstrojení technologií a odvozu a likvidace odpadu.

Součástí stavby bylo provedení následujících prací:

  • Odstrojení a demolice budov
  • Nakládání, odvoz a ekologická likvidace vybouraného materiálu
  • Nakládání, odvoz a likvidace materiálů obsahující azbest

Demolice Laudova - Praha

2021

Název stavby: Demolice Laudova – Praha

Investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.

Objem stavby: 2,8 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 7/2021-9/2021

Stručný popis stavby: Demolice stávajícího železobetonového objektu včetně demontáže technologií a ekologické likvidace odpadu. Odstranění, odvoz a likvidace materiálů obsahující azbest.

Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem

2020/2021

Investor: ZOO Dvůr Králové a.s.

Objem stavby: 23 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 10/2020-5/2021

Stručný popis stavby: Demolice stávajícího železobetonového mostu o délce 250m, a na jeho místě výstavba gabionových valů a pěti ocelových mostních lávek z korozi odolné oceli s přírodním vzhledem bez povrchové úpravy. Touto úpravou pavilonu se tato část ZOO stala z nejnudnější tou nejatraktivnější částí.

Jako generální dodavatel jsme se museli vyrovnat především se stísněnými podmínkami na stavbě a velikou obezřetností při ochraně stávající flory a fauny v blízkosti stavby.

Odkazy na články v médiích:

https://www.denik.cz/regiony/safari-park-dvur-kralove-most-u-jezera-hrosi-otevreni-vystavba-tucnaci-20210604.html

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/safari-park-zoo-dvur-kralove-cesta-hroch-hrosi-kralovehradecky.A210604_155915_hradec-zpravy_kvi

https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/kralovedvorsky-safari-park-otevrel-jezero-hrochu-40362456

https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice/pavilony-a-expozice/pesi-safari-letni-vybehy/nova-cesta-novy-zazitek-hrosi-vcetne-mladat-jsou-nyni-v-dvorskem-safari-parku-temer-na-dosah-ruky

 

Demolice skladu žáromateriálů v areálu Třineckých železáren a.s., Třinec- Baliny

2016

Společnost Ridera Bohemia a.s. prováděla v srpnu 2016 zakázku Demolice skladu žáromateriálů v areálu Třineckých železáren a.s. Prezentaci z průběhu demolice si můžete prohlédnout níže.
Prezentace o průběhu demolice.

Demolice mostu Dr. Martínka, Ostrava

2016

Společnost Ridera Bohemia a.s. prováděla v srpnu 2016 zakázku Demolice mostu Dr. Martínka v Ostravě. Prezentaci z průběhu stavby si můžete prohlédnout níže.
Prezentace o průběhu demolice.

Skanska, a. s.

2014

Stavba | Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice, Přípravné a demoliční práce

Objem prací | 3,2 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla v roce 2014 práce na stavbě „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice, Přípravné a demoliční práce“. Práce byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo v požadovaném rozsahu i kvalitě a spolupráce proběhla ke spokojenosti zadavatele, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2014

Stavba | Multifunkční centrum Frýdek-Místek, část 1 – Obchodní centrum, část 2 – Hala Polárka

Objem prací | 10,054 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla demolice stávajících objektů u staré sportovní haly Polárka, kácení vzrostlých stromů a náletových dřevin, výkopové a zemní práce na objektu nové sportovní haly, odvoz a likvidace odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD haj pod objektem haly, tak i pod zpevněnými plochami, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav.

Realizované práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně. V průběhu realizace výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků, což také písemnou formou stvrdil.

VÍTKOVICE REVMONT, a. s.

2014

Stavba | „VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK FERRIT“ Staré město u Frýdku-Místku

Objem prací | 7,853 mil. Kč bez DPH

Předmětem prováděných prací byla demolice stávajících objektů v areálu společnosti Ferrit, výkopové a zemní práce na objektu nové průmyslové haly a nové administrativní budovy, odvoz odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD jak pod objektem haly, tak i pod objektem administrativní budovy, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav, provedení kompletních sadových úprav areálu.

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a. s.

2014

Stavba | Hala a administrativní objekt fy. MEPAC CZ, s.r.o.

Objem prací | 1,634 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací | Sejmutí ornice, výkopové a zemní práce na objektu nové haly, odvoz odpadů a přebytečných výkopů, provádění veškerých hutněných násypů ze ŠD jak pod objektem haly, tak i pod zpevněnými plochami, provedení HTÚ před prováděním sadových úprav.

Realizované práce odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně a odborně. V průběhu realizace výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2013

Stavba | AVION SHOPING PARK OSTRAVA – NOVÝ AVION

Objem prací | 8,9 mil. Kč bez DPH

Předmětem prací bylo odtěžení nevyhovujících násypů ze strusky pod podlahami objektu obchodního centra v celkové objemu cca 8000 m3, dále hloubení hlavní stavební jámy podzemních garáží a následné provedení násypů pod pilotovací rovinu. V dalších etapách probíhaly přípravy (hutněné násypy) konstrukčních vrstev až po úroveň podlahy. Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl objednatel spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

Karel Piontek

2013

Stavba | Demolice objektů v bývalém skladovém areálu firmy Trestles v Orlové – Lutyni

Objem prací | 1,1 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní demoliční práce objektu průmyslového areálu společnosti Trestles včetně administrativní budovy a zpevněných ploch. Současně bylo provedeno drcení sutin a likvidace ostatních odpadů (asfalt, beton, cihla). Následně bylo provedeno cca 2.000m3 násypů pro HTÚ na celkové ploše cca 7.000m2.

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodaní byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

EUROVIA CS, a. s.

2012

Stavba | PODJEZD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ, NÁMĚSTÍ TGM V TŘINCI V RÁMCI PROJEKTU VIA LYŽBICE

Objem prací | 3,3 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní zemní práce, při kterých bylo v přesně stanoveném časovém úseku 4 týdnů potřeba odtěžit a odvést cca 25.000m3 zeminy. Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodaní byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

SPEZIALBAU, s. r. o.

2012

Stavba | Obchodní centrum Parada Family ve Frýdku-Místku

Objem prací | 6,28 mil. Kč bez DPH

Společnost Ridera Bohemia, a. s. prováděla kompletní zemní práce, při kterých bylo v přesně stanoveném časovém úseku 4 týdnů potřeba odtěžit a odvézt cca 5000m3 ornice a zeminy. Následně se provedlo 7.600m3 hutněných násypů pod pilotovací rovinu. Ve druhé etapě se provádělo 9.000m3 hutněných násypů pod podlahy obchodního centra a přilehlých zpevněných ploch. Celkově na ploše cca 12.000m2.

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2011

Stavba | AVION SHOPING PARK OSTRAVA – SEVER, 2. ETAPA

Objem prací | 5,48 mil. Kč bez DPH

Předmětem prováděných prací byla

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

2011

Stavba | REONVERZE PLYNOJEMU NA MULTIFUNKČNÍ HALU V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH – část demolice

Objem prací | 3,1 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména operativní nasazení různých druhů techniky, v souvislosti s měnícími se podmínkami těžby podzemních prostor pod podlahou plynojemu.

TAKENAKA EUROPE GmbH – organizační složka

2011

Stavba | VÝSTAVBA NOVÉ HALY PŘEDOVKÁRNY V AREÁLU AUTOMOBILKY HYUNDAI V NOŠOVICÍCH

Objem prací | 3,75 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil.

Povodí Odry

2011

Stavba | Oprava Olše km 15,100-15,700 PŠ 2010, Č. ST. 5818 VZ 353

Objem prací | 1,35 mil. Kč bez DPH

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména operativní nasazení různých druhů techniky v souvislosti s měnícími se podmínkami stavu hladiny vodního toku.

VOKD, a.s.

2011

Stavba | Rekonstrukce budovy Křídla pošty bývalého ředitelství Vítkovic – parkoviště

Rozsah prací | Bourací práce a zemní práce, odvoz odpadu a suti na skládku včetně všech poplatků

Práce probíhaly ze strany dodavatele dle domluveného časového harmonogramu. Dílo bylo předáno investorovi včas bez vad a nedodělků. S kvalitou prováděných prací a termínem dodání byl investor spokojen, což také písemnou formou stvrdil. Ocenil zejména trpělivost zhotovitele při koordinaci s ostatními profesemi za stísněných vnitrostaveništních dopravních podmínek.

 
 

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás!